Ο Εσωτερικός Κανονισμός των Σχολικών Μονάδων

 Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΥΟΣΜΟΥ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

1Ο   ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Σχολείου (άρθρο 37, Ν.4692/2020) επιδιώκει να εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις και τις συνθήκες που είναι απαραίτητες για να πραγματοποιείται όσο καλύτερα γίνεται το έργο του σχολείου και να επιτυγχάνονται όσο γίνεται καλύτερα οι στόχοι που θέτουμε κάθε φορά ως σχολική κοινότητα (μαθητές, εκπαιδευτικοί, άλλο επιστημονικό προσωπικό, βοηθητικό προσωπικό, γονείς/κηδεμόνες).

Ο Κανονισμός βασίζεται στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο για την εκπαίδευση και τη λειτουργία των δημόσιων και ιδιωτικών Σχολείων, ενσωματώνει αποδεκτές παιδαγωγικές αρχές και είναι προσαρμοσμένος στις ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας του Σχολείου και τα χαρακτηριστικά της τοπικής σχολικής και ευρύτερης κοινότητας.

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας συντάχθηκε ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή, με τη συμμετοχή όλων των μελών του Συλλόγου Διδασκόντων, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων καθώς και εκπροσώπου του Δήμου μας/της Δημοτικής μας κοινότητας.

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας με την έναρξη του σχολικού έτους κοινοποιείται σε όλους του γονείς/κηδεμόνες και αναρτάται με την έναρξη του σχολικού έτους στον ιστότοπο του Σχολείου, εφόσον υπάρχει. Μια συνοπτική μορφή του διανέμεται και συζητείται διεξοδικά με όλους τους/τις μαθητές/μαθήτριες του Σχολείου.

Η ακριβής τήρησή του αποτελεί ευθύνη και υποχρέωση όλων των μελών της σχολικής μας κοινότητας: της διεύθυνσης του Σχολείου, των εκπαιδευτικών και του βοηθητικού προσωπικού, των μαθητών, των γονέων και κηδεμόνων.

Ο Κανονισμός επικαιροποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα, μέσω της προβλεπόμενης από τον νόμο συμμετοχικής διαδικασίας όλων των μελών της σχολικής κοινότητας, έτσι ώστε να συμπεριλαμβάνει νέες νομοθετικές ρυθμίσεις, να ανταποκρίνεται στις αλλαγές των συνθηκών λειτουργίας του Σχολείου και τις, κατά καιρούς, αποφάσεις των αρμόδιων συλλογικών οργάνων του.

 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας, περιλαμβάνει όρους και κανόνες, κατανομή αρμοδιοτήτων και ευθυνών, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, για όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας έτσι ώστε να διαμορφώνεται στο σχολείο ένα παιδαγωγικό και διδακτικό κλίμα που διευκολύνει την απρόσκοπτη, μεθοδική και αποτελεσματική λειτουργία του. Ταυτόχρονα, οι δυσκολίες και τα προβλήματα που προκύπτουν αντιμετωπίζονται από τα μέλη της σχολικής κοινότητας ως προκλήσειςκαιευκαιρίεςβελτίωσης,ανάπτυξηςκαιενδυνάμωσηςπαιδαγωγικών,διδακτικών,και άλλων πρακτικών.

Βασικοί στόχοι του Κανονισμού είναι οι μαθητές/μαθήτριες να διαμορφώσουν την προσωπικότητά τους, να διαπαιδαγωγηθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να αποκτήσουν δεξιότητες οι οποίες έχουν βασικό και κυρίαρχο ρόλο στη μαθησιακή διαδικασία και ταυτόχρονα αποτελούν δεξιότητες ζωής, όπως η δημιουργικότητα, ο αυτοέλεγχος, η συναίσθηση της ευθύνης, η συνεργασία, η ενσυναίσθηση, ο αμοιβαίος σεβασμός, η αλληλοκατανόηση, η αποδοχή της διαφορετικότητας, ο σεβασμός όλων σε κοινούς συμφωνημένους κανόνες, η περιβαλλοντική συνείδηση, η προστασία της υγείας, καθώς και η εδραίωση της ισότητας, της αλληλεγγύης και της δημοκρατίας.

Μέσω των συμφωνημένων αρχών/κατευθύνσεων του Κανονισμού του Σχολείου μας επιδιώκεται:

 • Να εξασφαλίζεται ένα υποστηρικτικό πλαίσιο για να πραγματοποιείται με επιτυχία το εκπαιδευτικό έργο και η απρόσκοπτη συμμετοχή όλων στην εκπαιδευτική διαδικασία.
 • Να καλλιεργείται κατάλληλο κλίμα για την ανάπτυξη της προσωπικότητας του/της κάθε μαθητή/μαθήτριας αλλά και όλων των μελών της σχολικής κοινότητας.
 • Να διασφαλίζεται η σωματική και ψυχική υγεία όλων των μελών της σχολικής κοινότητας.
 • Να δημιουργούνται οι συνθήκες αξιοπρεπών και αποδοτικών συνθηκών διδασκαλίας, μάθησης και εργασίας.

ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ

 

 1. Προσέλευση – παραμονή στο Σχολείο και αποχώρηση από αυτό.

Η έγκαιρη προσέλευση των μαθητών/μαθητριών στο σχολείο καθώς και η τακτική και ανελλιπής φοίτηση αποτελούν βασικά στοιχεία της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

 • Οι μαθητές/μαθήτριες προσέρχονται στο σχολείο πριν από την έναρξη των μαθημάτων, ενώ όσοι προσέρχονται με καθυστέρηση παραμένουν σε καθορισμένο, εκ των προτέρων, χώρο στο Σχολείο και εισέρχονται στην τάξη τους, μετά την ολοκλήρωση της τρέχουσας διδακτικής ώρας, εκτός αν ο Σύλλογος Διδασκόντων/Διδασκουσών έχει αποφασίσει διαφορετικά για τη είσοδο των μαθητών/μαθητριών στην τάξη τους.
 • Οι μαθητές/μαθήτριες δεν επιτρέπεται να αποχωρήσουν από το Σχολείο πριν από τη λήξη των μαθημάτων, χωρίς άδεια. Αν παρουσιαστεί ανάγκη έκτακτης αποχώρησης, κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου (π.χ. ασθένεια), ενημερώνεται ο/η γονέας/κηδεμόνας για να παραλάβει το παιδί του/της, εφόσον αυτό είναι ανήλικο.
 • Η αποχώρηση των μαθητών από το σχολείο γίνεται ως εξής: από την έξοδο 3α και 3β (επί της οδού Πατρών) αποχωρούν οι μαθητές Α΄ και Β΄ τάξης, από την έξοδο 4 (επί της οδού Ψαρών) αποχωρούν οι μαθητές Γ΄ και Δ΄ τάξης και από την έξοδο 1 (επί της οδού 28ης Οκτωβρίου)  αποχωρούν οι μαθητές Ε΄ και Στ΄ τάξης.
 • Προηγούνται οι μαθητές της Α΄ και Β’ τάξης, που συνοδεύονται από τους δασκάλους τους μέχρι την έξοδο και έπονται οι μαθητές των υπολοίπων τάξεων.
 1. Συμπεριφορά μαθητών/τριών – Παιδαγωγικός σχεδιασμός-διαχείριση

Αποκλίσεις των μαθητών από τη δημοκρατική συμπεριφορά, τους κανόνες του σχολείου, τους όρους της ισότιμης συμμετοχής στη ζωή του Σχολείου, από τον οφειλόμενο σεβασμό στον/στην εκπαιδευτικό, στη σχολική περιουσία, στον συμμαθητή/τη συμμαθήτρια, πρέπει να θεωρούνται σχολικά παραπτώματα.

 • Τα σχολικά παραπτώματα θα αντιμετωπίζονται από το σχολείο, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και με γνώμονα παιδαγωγικές αρχές, διαδικασίες σεβασμού της διαφορετικότητας και στρατηγικές συμπερίληψης
 • Τα θέματα συμπεριφοράς των μαθητών/μαθητριών στο Σχολείο αποτελούν αντικείμενο συνεργασίας του/της εκπαιδευτικού της τάξης με τον Διευθυντή/τη Διευθύντρια της σχολικής μονάδας, τον Σύλλογο Διδασκόντων/Διδασκουσών και τον Συντονιστή/τη Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου, προκειμένου να υπάρχει παιδαγωγική διαδικασία πρόληψης μέσω τη προώθησης θετικών συμπεριφορών και αντίστοιχα η καλύτερη δυνατή αντιμετώπισης στην περίπτωση εμφάνισης αρνητικών.
 • Σε κάθε περίπτωση και πριν από οποιαδήποτε απόφαση, λαμβάνεται υπόψη η βασική αρχή του σεβασμού της προσωπικότητας και των δικαιωμάτων του παιδιού.
 • Οι μαθητές/μαθήτριες συμμετέχουν στην πρωινή προσευχή με τον πρέποντα σεβασμό. Ετερόδοξοι μαθητές έχουν δικαίωμα να μη συμμετέχουν στην προσευχή, οφείλουν όμως να βρίσκονται σε παράταξη με τους υπόλοιπους μαθητές όσο αυτή διαρκεί. Σε περίοδο πανδημίας ή κακών καιρικών συνθηκών η προσευχή γίνεται στην αίθουσα την 1η ώρα κατά τον ίδιο ακριβώς τρόπο.
 • Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος όλοι οι μαθητές/μαθήτριες βγαίνουν στο προαύλιο. Σε περίπτωση κακοκαιρίας οι μαθητές του πάνω κτιρίου παραμένουν στο στέγαστρο του κτιρίου, ενώ οι μαθητές του κάτω κτιρίου παραμένουν στον εσωτερικό διάδρομό του.
 • Για οποιαδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζουν οι μαθητές/μαθήτριες κατά τη διάρκεια του διαλείμματος οφείλουν να απευθύνονται στους εφημερεύοντες εκπαιδευτικούς, που βρίσκονται στο προαύλιο του σχολείου. Να ενημερώνουν τους δασκάλους τους για οποιοδήποτε περιστατικό βίας. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται για την πρόληψη ατυχημάτων στο διάλειμμα.
 1. Πρόληψη φαινομένων Βίας και Σχολικού εκφοβισμού

H ανάπτυξη θετικού σχολικού κλίματος αποτελεί σημαντικό παράγοντα της διαδικασίας πρόληψης ή/και αντιμετώπισης φαινομένων βίας, παρενόχλησης, εξαναγκασμού και σχολικού εκφοβισμού.

 • Χαρακτηριστικά του θετικού και υγιούς σχολικού κλίματος είναι ο αμοιβαίος σεβασμός, η αποδοχή της διαφορετικότητας, η προώθηση της συνεργασίας με Φορείς, η συνεργασία του Σχολείου με την οικογένεια, κ.ά.

Οποιαδήποτε μορφής βίας (λεκτική, σωματική, ψυχολογική, διαδικτυακή), πρέπει να αντιμετωπιστεί με την δέουσα προσοχή.

 • Προσέγγιση του μαθητή/τριας από τον εκπαιδευτικό του τμήματος για να διερευνήσει τι τον/την ενοχλεί. Αν το θέμα συνεχίζεται κάλεσμα όλων των εμπλεκόμενων εκπαιδευτικών του τμήματος από τον Διευθυντή και συζήτηση για το πως συμπεριφέρεται ο/η  μαθητής/τρια στον καθένα χωριστά για τη δημιουργία μιας συνολικής εκτίμησης. Στη συνέχεια πρόσκληση των εμπλεκόμενων μαθητών από τον Διευθυντή παρουσία του/της εκπαιδευτικού της τάξης (συζήτηση, διάλογος, μοντέλα αντιμετώπισης, χρονοδιάγραμμα).
 1. Σχολικές Εκδηλώσεις – Δραστηριότητες

Το Σχολείο οργανώνει μια σειρά εκδηλώσεων/δραστηριοτήτων, που στόχο έχουν τη σύνδεση σχολικής και κοινωνικής ζωής, τον εμπλουτισμό των υπαρχουσών γνώσεων των μαθητών/μαθητριών, την απόκτηση δεξιοτήτων ζωής και την ευαισθητοποίησή τους σε κοινωνικά θέματα.

Οι ενδοσχολικές εκδηλώσεις, οι σχολικές δραστηριότητες και η συμμετοχή σε καινοτόμα σχολικά προγράμματα πρέπει να γίνονται με πρωτοβουλίες, ιδέες και ευθύνη των ίδιων των μαθητών/μαθητριών, διότι έτσι αυτοί/αυτές αισθάνονται υπεύθυνοι/υπεύθυνες, αναδεικνύουν τις ικανότητές τους, τις κλίσεις τους, τα ενδιαφέροντά τους και το ταλέντο τους.

Σημαντική προϋπόθεση για  την εξασφάλιση  απόλυτης επιτυχίας τέτοιων εκδηλώσεων, είναι ο τρόπος των Εκπαιδευτικών, στο να εμπνέουν τους μαθητές/τριες έτσι ώστε να συμμετέχουν με την θέληση τους και να απολαμβάνουν την χαρά της δημιουργίας. Μια ακόμη σημαντική προϋπόθεση είναι ο/η Εκπαιδευτικός να έχει ψάξει και να βρει τις ιδιαίτερες ικανότητες του/της μαθητή/τριας και πάνω εκεί να πατήσει και να το εξελίξει.

 1. Συνεργασία Σχολείου – Οικογένειας – Συλλόγου Γονέων/Κηδεμόνων

Το Σχολείο πρέπει να βρίσκεται σε αγαστή συνεργασία με την οικογένεια του μαθητή/της μαθήτριας, με τον Σύλλογο Γονέων/Κηδεμόνων και Φορέων, των οποίων όμως ο ρόλος πρέπει να είναι διακριτός.

 • Κάθε φορά που δημιουργείται θέμα το οποίο σχετίζεται με συγκεκριμένο μαθητή/συγκεκριμένη μαθήτρια, ο πρώτος που θα πρέπει να ενημερωθεί σχετικά είναι ο γονέας/κηδεμόνας, ο οποίος θα πρέπει να συνεργαστεί με το Σχολείο.
 • Οι γονείς/κηδεμόνες στην αρχή του σχολικού έτους πρέπει να ενημερώσουν τον δάσκαλο/δασκάλα της τάξης το άτομο που θα παραλαμβάνει τον μαθητή/μαθήτρια καθημερινά κατά τη λήξη των μαθημάτων.
 • Σε περίπτωση που οι γονείς του μαθητή /μαθήτριας είναι διαζευγμένοι, προσκομίζουν οπωσδήποτε την απόφαση του Δικαστηρίου για να γνωρίζει η Διεύθυνση του σχολείου ποιος από τους δύο γονείς έχει την επιμέλεια.

Σε περίπτωση απουσίας μαθητή, ιδιαίτερα μακροχρόνιας ή επαναλαμβανόμενης, είναι απαραίτητο να ενημερώνεται έγκαιρα το σχολείο. Το τηλέφωνο του Διευθυντή (2310‐763344) και το τηλέφωνο των δασκάλων (2316-008506) είναι στη διάθεση των γονέων για οποιαδήποτε ενημέρωση.

 • Εάν ο γονέας/κηδεμόνας είναι απρόθυμος να συνεργαστεί με το σχολείο τότε ο Διευθυντής του τηλεφωνεί για να διερευνήσει τους λόγους της απροθυμίας του και να τον προσκαλέσει στο γραφείο του δημιουργώντας ένα θετικό κλίμα.
 • Σε περίπτωση απρεπούς συμπεριφοράς γονέα μέσα στο σχολείο παρεμβαίνει ο Διευθυντής για να εξομαλύνει την κατάσταση, αν αυτό δεν σταθεί εφικτό τότε ο γονέας πρέπει να απομακρυνθεί από το σχολείο. Το γεγονός πρέπει να καταγραφεί στο βιβλίο σχολικής ζωής και να συνταχθεί έγγραφο αναφορά προς τον Διευθυντή Εκπαίδευσης για ενημέρωση και περεταίρω διερεύνηση του θέματος.
 1. Ποιότητα του σχολικού χώρου

Ένας από τους στόχους του Σχολείου πρέπει να είναι η καλλιέργεια της αίσθησης της ευθύνης στους μαθητές/στις μαθήτριες σε ό,τι αφορά την ποιότητα του σχολικού χώρου.

 • Καθαροί και συντηρημένοι χώροι αιθουσών, εργαστηρίων, του αύλειου χώρου, της σχολικής περιουσίας, κ.λπ. διαμορφώνουν τον περιβάλλοντα χώρο μέσα στον οποίο είναι δυνατόν να καλλιεργηθεί η ψυχή του παιδιού.
 • Φθορές, ζημιές και κακή χρήση της περιουσίας του Σχολείου αποδυναμώνουν τις εκπαιδευτικές δυνατότητές του και παιδαγωγικά εθίζουν τον μαθητή/τη μαθήτρια στην αντίληψη της απαξίωσης της δημόσιας περιουσίας. Μαθητής/Μαθήτρια που προκαλεί φθορά στην περιουσία του Σχολείου, ελέγχεται για τη συμπεριφορά αυτή και η δαπάνη αποκατάστασης βαρύνει τον κηδεμόνα του.

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ – ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

Ο κοινά συμφωνημένος Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας βασίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία και στις σύγχρονες παιδαγωγικές και διδακτικές αρχές.

 • Η τήρησή του από τους μαθητές/τις μαθήτριες, τους/τις εκπαιδευτικούς και τους γονείς/κηδεμόνες, με αμοιβαίο σεβασμό στον διακριτό θεσμικό ρόλο τους, ώστε να έχει πληρότητα, γενική αποδοχή και εφαρμογή, αποτελεί προϋπόθεση της εύρυθμης λειτουργίας του Σχολείου.
 • Είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο μπορεί το Σχολείο να οικοδομήσει για να πετύχει τους στόχους και το όραμά του.
 • Θέματα που ανακύπτουν και δεν προβλέπονται από τον Κανονισμό, αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση από τον Διευθυντή του Σχολείου και τον Σύλλογο Διδασκόντων/Διδασκουσών, καθώς και από τον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου, σύμφωνα με τις αρχές της παιδαγωγικής επιστήμης και την εκπαιδευτική νομοθεσία, σε πνεύμα συνεργασίας με όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας.
 • Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας ισχύει για ένα σχολικό έτος.

2/10/2021

Ο Διευθυντής

ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΚΑΤΖΟΓΛΟΥ